Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

Zarządzenie Burmistrza Suchowoli Nr 44 /2017 z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

 ZARZĄDZENIE Nr 44 /2017
Burmistrza Suchowoli
z dnia 04 grudnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 63 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:
 § 1.
 Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Suchowola.
 § 2.
 Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 § 3.
Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchowoli oraz tablicach ogłoszeń w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Suchowola.
 § 4.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Suchowola.
 § 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel


Załącznik do
Zarządzenia Nr 44/2017
Burmistrza Suchowoli
z dnia 04 grudnia 2017 r.

BURMISTRZ SUCHOWOLI
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
w Suchowoli ul. Szkolna 1 16-150 Suchowola

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca wymagania określone  w § 1, § 2, § 3 ust. 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Zgodnie z § 1 cytowanego rozporządzenia,  stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier  lub
      równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska
      nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;  
2)   ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
      kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
      w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
      pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4)   uzyskał:
      a)  co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
      b)  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
      c)  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich
           czterech lat pracy w szkole wyższej
      - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym
      mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli
      nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5)   spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
      kierowniczym;
6)   ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7)   nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
      z  dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
      a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140
      ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r.
      poz. 1842, z późn. zm.), oraz  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
      przestępstwo skarbowe;
9)   nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
      publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
      publicznymi, o których mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o
      odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
      1311);
11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na
       zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U z
       2011 r.  poz. 244 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60);

Zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia stanowisko dyrektora może również zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz
      przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
      w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz
2)  spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11.

Zgodnie z § 3 ust. 2 cytowanego rozporządzenia stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła i publiczne przedszkole, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz
      przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
      danej szkole podstawowej, oraz
2)   spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2 – 11.

Zgodnie z  § 6 cytowanego rozporządzenia stanowisko dyrektora może również zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)   posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
      członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
      o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
      Konfederacji Szwajcarskiej;
2)   posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
      równorzędny;
3)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
      stanowisku kierowniczym;
4)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
      publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5)   spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

Zgodnie z § 12 cytowanego rozporządzenia może zajmować również:
1)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym
      kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium
      oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
      i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
2)   nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
      świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
      zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:
a)   uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
      publicznego przedszkola, publicznej szkoły,
b)   życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności
      informację o:
      - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
      - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
      - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
         niebędącej nauczycielem,
c)   oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
      - imię (imiona) i nazwisko,
      - data i miejsce urodzenia,
      - obywatelstwo,
      - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d)   poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
      potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b:
      świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających
      okres  zatrudnienia,
e)   poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
      potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
      studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu
      zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
      oświatą,
f)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu
      potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
      7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz.
      1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
g)   poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia
      lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku
      kierowniczym,
h)   oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
      ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)    oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
      przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)    oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z
      dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy
       z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
      publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
k)   oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
      18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
      państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721, 1948,
      2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej
      szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l)    poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
      nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m)  poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub
      oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)   oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
      mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z
      2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o
      szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku
      nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o)   oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
      praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli ” w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchowoli ul. Plac Kościuszki 5 16-150 Suchowola. W przypadku nadesłania ofert pocztą o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Suchowoli.

4. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieniu pisemnie w postaci papierowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

Pliki do pobrania