Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli z dn. 23.05.2018r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Mieście i Gminie Suchowola.

Suchowola, dnia 23.05.2018 r.

SG.0050.100.2018                                                                 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SUCHOWOLI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych
położonych w Mieście i Gminie Suchowola.

 
Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Urządzenia Lasu dla Lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Mieście i Gminie Suchowola w okresie:

od 24 maja 2018 r. do 25 lipca 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu tj., od poniedziałku do piątku od 730 do 1530, tel. 85 722 94 04.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska właściciela działki, adresu zamieszkania, nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru działki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. Wzór formularza do składania zastrzeżeń i wniosków jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Suchowoli.

Burmistrz Suchowoli
Michał Grzegorz Matyskiel

Pliki do pobrania