Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy Suchowola.

     Burmistrz Suchowoli działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z dnia 5 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zawiadamia, że Uchwałą NR IV/30/2019 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty ogłoszonej (Dz. Urz. Woj.. Podlaskiego z 2019 r. Poz. 85) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie gminy Suchowola.

    W związku z powyższym na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczna wysokość opłaty wynosi:

  1. Gospodarstwo domowe jednoosobowe z selekcją 19 zł miesięcznie
  2. Gospodarstwo domowe wieloosobowe z selekcją 37 zł miesięcznie
  3. Gospodarstwo domowe jednoosobowe bez selekcji 38 zł miesięcznie
  4. Gospodarstwo domowe wieloosobowe bez selekcji 74 zł miesięcznie

    Zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty ( np. zmiana liczby osób) lub kolejnej zmiany stawki.

     W  razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobiście w Urzędzie Miejskim w Suchowoli lub pod nr tel.  (85) 722 94 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 .