Zaproszenie do konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchowola

Konsultacje obejmują zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz spotkania z mieszkańcami i grupami przedstawicielskimi. Spotkania odbędą się 7 września 2017 roku ( czwartek), w godz. 15.00-16.30 oraz 16.30-18.00 w Sali Płomyk, Plac Kościuszki 13 w Suchowoli.

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Suchowola na lata 2017-2023 +.

 Jednocześnie, na podstawie Ustawy o rewitalizacji z dnia 09 października 2015 r. Burmistrz Suchowoli informuje, iż w związku z Uchwałą  Nr XXXIII/182/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia gminy Suchowola do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Suchowola na lata 2017-2023+ w dniach 17 sierpnia 2017 roku do 16 września zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Suchowola na lata 2017-2023+.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag od interesariuszy rewitalizacji na temat przygotowanego projektu Uchwały oraz projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Suchowola.

Konsultacje obejmują zbieranie uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (w załączeniu). Wypełnione formularze można wysłać drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@suchowola.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta w Suchowoli, pokój 108, stanowisko do spraw rewitalizacji.

W ramach konsultacji przewidziano również spotkania z mieszkańcami i grupami przedstawicielskimi. Spotkania odbędą się 7 września 2017 roku ( czwartek), w godz. 15.00-16.30 oraz 16.30-18.00 w Sali Płomyk, Plac Kościuszki 13 w Suchowoli.

Program Rewitalizacji Gminy Suchowola oraz formularz konsultacyjny dostępne są: 
a) na stronie internetowej Urzędu Suchowola w zakładce Rewitalizacja.
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Suchowola.  

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 - mieszkańcy gminy Suchowola,

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

- organy władzy publicznej;

- inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

            Burmistrz Suchowoli zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.