Informacja M-GOPS w Suchowoli dot. Programu „Rodzina 500+”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+” można składać w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2017 r. w pok. 105

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli informuje, że:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+” można składać w terminie od dnia  1 sierpnia do dnia 31 października 2017 r. w pok. 105

„W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku  następuje do dnia 31 października tego roku

„W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata o świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada  tego roku”

Na pierwsze dziecko

Świadczenie na pierwsze dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę, nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200,00 zł.    

Wymagany jest wypełniony wniosek wraz z załącznikami t.j:

1. oświadczenie pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodów w 2016 r. niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych, w którym należy wykazać m.in.:

•    Stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej
•    Renty i emerytury
•    Zasiłki chorobowe
•    Alimenty na rzecz dzieci
•    Stypendia ( m.in. doktoranckie, habilitacyjne, sportowe, socjalne)
•    Diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich
•    Należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
•    Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe
•    Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora
•    Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
•    Zaliczki alimentacyjne
•    Świadczenie rodzicielskie
•    Zasiłek macierzyński z KRUS

2. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku
b) wysokości przychodu
c) stawce podatku
d) wysokości opłaconego dochodu – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2016

3. zaświadczenie z Urzędu Gminy (pok. nr 12 „Podatki i opłaty lokalne”) pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego za 2016 r.    

a) w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, położonego na terenie innej gminy należy dostarczyć nakaz płatniczy za 2016 r.

4. w przypadku uzyskania dochodu przez pełnoletniego członka rodziny należy dostarczyć:

a) umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło z wykonywanej pracy
b) zaświadczenie o wynagrodzeniu  z kwotą  netto od pracodawcy ze wskazaniem potrąceń składek na ubezpieczenie (emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy ) za miesiąc następujący po miesiącu w którym dochód został osiągnięty np. umowa o pracę zawarta  dnia 12.03.2017  – dochód netto za miesiąc kwiecień– od miesiąca maja następuje przeliczenie dochodu                                     

5. w przypadku utraty dochodu należy dostarczyć świadectwo pracy oraz ostatnią umowę o pracę
Wnioskodawca bądź pełnoletni członkowie rodziny przebywający za granicą i podejmujący tam pracę powinni poinformować o tym Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli.

Wniosek wraz z wypełnionym oświadczeniem zostaje przesłany do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu sprawdzenia czy w  danym okresie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie.

Organ nie wymaga ksera dowodu osobistego ani ksera aktu urodzenia !
Organ samodzielnie weryfikuje pesele osób wpisanych we wniosku oraz pozyskuje dochody osób pełnoletnich  z Urzędu Skarbowego wraz z  odprowadzanymi składkami z ZUS i KRUS.   

Na drugie dziecko :
-prawidłowo wypełniony wniosek
- wyrok sądu przyznający opiekę nad dzieckiem ( w przypadku rodzin po rozwodzie)

      Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w MGOPS w Suchowoli, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Portalu ePUAP oraz bankowości elektronicznej)

Wszelkie informacje udzielane są w pok.  105 oraz pod numerem telefonu: 85 7229409