Informacja o ogłoszonych konkursach w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości, w których do rozdania jest ponad  1,6 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 7/2020 – Rozwijanie działalności gospodarczej

 konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: 29.06.2020 r. - 17.07.2020 r.

Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  964 863,55 PLN.

W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

a. uzależnienie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy:

1) Za utworzenie jednego miejsca pracy – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 100 000,00 zł;

2) Za utworzenie dwóch miejsc pracy - wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  nie może przekroczyć 200 000,00 zł

3) Za utworzenie trzech lub więcej miejsc pracy - wysokość wnioskowanej kwoty pomocy  nie może przekroczyć 300 000,00 zł

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości nie wyższej 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;

2. operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

3. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

 

Nabór nr 9/2020 – Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej

 konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

Planowany termin składania wniosków: 13.07.2020 r. - 29.07.2020 r.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej.

Wysokość premii: 60 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  660 000,00 PLN.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

d) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,

e) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

1) Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;

2) Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

 

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Konkursy/PROW 2014-2020). W przypadku pytań dotyczących naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty): Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.