Świadczenie Dobry Start (300+)

M-GOPS w Suchowoli informuje, że: Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchowoli informuje, że:

Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”.
Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.
Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł jednorazowo na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Wnioski o świadczenie z Programu „Dobry start” będzie można składać:
od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.
od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. - drogą tradycyjną (papierową) w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchowoli w pok. 105.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” może złożyć:
1.rodzic dziecka,
2.opiekun faktyczny (czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka),
3.opiekun prawny,
4.osoba ucząca się, czyli: pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony lub osoba usamodzielniana (o której mowa w art. 140 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Świadczenie „Dobry start” przysługuje do ukończenia:

1) 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 20 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 lat;

2) 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dziecko lub osoba ucząca się ukończyła 24 rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 lat (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Ważne!
– 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub w przedszkolu.


Świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
Świadczenie nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji.
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymają Państwo w wiadomości e-mail (o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej).

Informacja w formie papierowej o przyznaniu świadczenia będzie dostępna w MGOPS w pok. 105 jednak odbiór informacji nie jest obowiązkowy.

Drogą listową organ będzie przesyłał jedynie wezwania do uzupełnienia braków formalnych we wniosku, decyzje o odmowie przyznania świadczenia a także decyzje w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Wszelkie informacje udzielane są w pok. 105 oraz pod numerem telefonu: 85 7229409.