Ogłoszenie nr 2/2017 o otwartym konkursie

Gmina Suchowola, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach

PREAMBUŁA

Gmina Suchowola, w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ działania 9) Rewitalizacja małej skali, w odpowiedzi na konkurs nr 4/2017 organizowany przez LGD Fundusz Biebrzański, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu

II OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest:

    ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
    udostępnienie terenów dla mieszkańców

 III CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu: Urządzenie placu na działkach 2644/1, 2644/2, 559/4, 2605 w centrum Suchowoli na cele publiczne, dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwości efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów poprzez wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizację projektu. Termin realizacji: do 31 grudnia 2017.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu,

- inicjowanie działań prospołecznych na terenie zrewitalizowanym objętym projektem.

 IV KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne oraz punktowane (premiujące):

    Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – Kryterium formalne.
    Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, merytoryczne) – Kryterium formalne.
    Doświadczenie w inicjowaniu działań lokalnych związanych z projektem. Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.
    Proponowany zakres merytoryczny, oraz harmonogram przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.
    Posiadany potencjał kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacjiKryterium formalne:

5.1.   Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się:

5.1.1. Posiadanie minimum 2 osób podejmujących działania aktywizujące na rzecz swego środowiska.

5.1.2. Propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości  - przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.

    Podmiot musi posiadać osobowość prawną i uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Kryterium formalne.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

    Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
    1.1   wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu.
    1.2    aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
    Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
    Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
    Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miejskiego , na adres: Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola,   w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Konkurs 2/2017- partner”.
    Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
    Nie będą rozpatrywane oferty, złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w pkt. IV.
    Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
    w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 20.01.2017

 VI. PROCEDURA KONKURSOWA

    Informacja o konkursie umieszczone są na stronie internetowej suchowola.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
    W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.
    Postępowanie konkursowe przeprowadza 3 osobowa Komisja Konkursowa.
    Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.
    Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
    Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w pkt. IV Ogłoszenia.
    W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:

7.1.stwierdza liczbę złożonych ofert,

7.2.otwiera koperty z ofertami,

7.3.ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”.

7.4.Komisja Konkursowa odrzuca złożoną ofertę z przyczyn formalnych, w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”,

7.5.Gmina Suchowola może ponowić ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie zgłoszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci, z przyczyn formalnych.

    W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:

8.1.analizuje merytoryczną zawartość ofert,

8.2.przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w ogłoszeniu,

8.3.wskazuje najwyżej ocenione oferty,

8.4.komisja rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera

    Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

9.1.Imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej,

9.2.liczbę zgłoszonych ofert,

9.3.wskazanie ofert najkorzystniejszych,

9.4.ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej,

9.5.podpisy Członków Komisji Konkursowej.

    Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.
    Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej suchowola.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu w terminie do 7 od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.
    Z Partnerem, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
    Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

    Podmiot, który, w ramach konkursu, nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnerów.
    Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenie informacji o wynikach postępowania konkursowego na stronie internetowej urzędu.
    Odwołanie należy dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Suchowoli w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z„Odwołanie od decyzji wyboru Partnera w konkursie 2/2017.
    Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane.
    Do weryfikacji odwołań zostanie powołana 3 osobowa Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą niezależni członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.
    Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.
    Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
    Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący.
    Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania.

10.Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek odwoławczy.