Ogranizacje pozarządowe z terenu Gminy Suchowola

      Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku wprowadziła pojęcie organizacji pożytku publicznego w odniesieniu do organizacji, które prowadzą działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Coraz popularniejsza staje się jeszcze inna, międzynarodowa nazwa określająca organizację pozarządową: NGO, będąca skrótem angielskiego non-governmental organization (w odniesieniu do ogółu organizacji: NGOs).

W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności społecznej są stowarzyszenia i fundacje.

Wykaz ogranizacji pozarządowych z terenu Gminy Suchowola:

1. Młodzieżowy Klub Sportowy "Eurocentr Suchowola"
Plac Kościuszki 13
16-150 Suchowola
Tel.: (85) 722 94 13
Fax: (85) 722 94 13

Organizacja realizuje swoje działania poprzez:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego mieszkańców Miasta i Gminy Suchowola.
- angażowanie wszystkich mieszkańców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych mieszkańców miasta i gminy Suchowola w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
- organizowanie wszystkim grupom wiekowym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
- organizowanie zajęć rekreacyjnych.


2. Towarzystwo Przyjaciół Suchowoli
Pl. Kościuszki 13,
16-150 Suchowola

Działania organizacji:
Celem działania organizacji jest troska o wszechstronne rozwijanie życia mieszkańców poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, kulturalny i zapewnianie Miastu i Gminie poczesnego miejsca w Regionie, Kraju, Europie i Świecie.
- Promocja "Centrum Europy w Suchowoli”,
- Działalność sportowa - wspieranie działalności klubów i drużyn piłkarskich i innych,
- Współorganizacja działalności kulturowej,
- Prace nad poprawą bezpieczeństwa transportowego,
- Wspieranie budowy obwodnicy Suchowoli.

3. Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli
ul. Augustowska 2,
16-150 Suchowola
tel. 85 7124010
http://losuchowola.edu.pl (zakładka „Fundacja na rzecz LO”)
E-mail: fundacja@losuchowola.edu.pl

Celami Fundacji są:
1. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz poprawy bazy lokalowej Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jerzego Popiełuszki oraz Technikum w Suchowoli działających w Zespole Szkół w Suchowoli.
2. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz poprawy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Suchowoli.
3. Pozyskiwanie środków finansowych na organizację zajęć pozalekcyjnych: sportowych, edukacyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz na działalność orkiestry dętej.
4. Inicjowanie działań proedukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli
5. Przyznawanie stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli.
6. Przyznanie nagrody im.dr Jerzego Bowszyca dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty, instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi i kościelnymi oraz osobami prywatnymi w kraju i za granicą.
2. Popularyzowanie Osoby Księdza Jerzego Popiełuszki w środowisku własnym i na zewnątrz.
3. Prowadzenie zbiórek pieniężnych na Rzecz Fundacji.
4. Pozyskiwania środków finansowych z instytucji wspierających rozwój i działalność placówek oświatowych.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i edukacyjnych z udziałem uczniów Zespołu Szkół na rzecz promocji szkoły i środowiska lokalnego.
6. Inicjowanie działań promujących działalność Zespołu Szkół
7. Organizowanie uroczystości upamiętniających imię Patrona Szkoły - księdza Jerzego Popiełuszkę.
8. Opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, plakatów,
9. Opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji prasowych,
10. Wspieranie i promocję wolontariatu,
11. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
12. Wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z Suchowolą i gminą.
13. Współpracę z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców Zespołu Szkół w Suchowoli. (źródło: www.losuchowola.edu.pl)

4. Ochotnicze Straże Pożarne:

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Jatwiezi Dużej
Jatwieź Duża 30
16-150 Suchowola

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Chodorówce Starej
Chodorówka Stara (b/n)
16-150 Suchowola

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonce
Czerwonka 57
16-150 Suchowola

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Domuratach
Domuraty 7a
16-150 Suchowola

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Drydze
Dryga (b/n)
16-150 Suchowola

6) Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku
Grodzisk 29
16-150 Suchowola

7) Ochotnicza Straż Pożarna w Hołodolinie
Hołodolina 10
16-150 Suchowola

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Horodniance
Horodnianka 28
16-150 Horodnianka

9) Ochotnicza Straż Pożarna w Karpowiczach
Karpowicze (b/n)
16-150 Suchowola

10) Ochotnicza Straż Pożarna w Kiersnówce
Kiersnówka 5
16-150 Suchowola

11) Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance
Olszanka 22
16-150 Suchowola

12) Ochotnicza Straż Pożarna w Podostrówku
Podostrówek 13
16-150 Suchowola

13) Ochotnicza Straż Pożarna w Pokośnie
Pokośno (b/n)
16-150 Suchowola

14) Ochotnicza Straż Pożarna w Suchowoli
ul. Plac Kościuszki 7
16-150 Suchowola
e-mail: suchowola@web.osp.org.pl
www.suchowola.osp.org.pl

15) Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce
Wólka (b/n)
16-150 Suchowola