Burmistrz Suchowoli zaprasza do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchowola

Zgłaszanie przedsięwzięć trwa od 16 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Istotną częścią programu rewitalizacji Gminy Suchowola jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu.

Jedno zgłoszenie powinno dotyczyć jednego konkretnego, proponowanego przedsięwzięcia, w szczególności problemu społecznego wymagającego rozwiązania; miejsca, które wymaga zagospodarowania na cele społeczne. W razie potrzeby ta sama osoba może złożyć więcej niż jedną kartę.

Zgłaszać można projekty mające istotne znaczenie dla lokalnego rozwoju społecznego, dotyczące przestrzeni publicznych czy modernizacyjno-budowlane, jak też projekty o charakterze środowiskowym i gospodarczym.

Formularz służy do zbierania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Gminie Suchowola  w perspektywie czasowej do roku 2023.

Ważne jest, aby projekty infrastrukturalne były uzasadnione społecznie i miały odniesienie do diagnozy, przy czym działania społeczne traktowane będą priorytetowo. Działania powinny wpływać pozytywnie m.in. na wzrost aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, poprawiać warunki edukacyjne czy możliwości rekreacji.

W ramach rewitalizacji mogą być wspierane projekty obejmujące między innymi:

- budowę, odnawianie i urządzanie placów zabaw, obiektów sportowych, parków i innych miejsc wypoczynku,

- kultywowanie tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów,

- rewitalizację lub adaptację połączoną z modernizacją obiektów zabytkowych użytkowanych na cele publiczne oraz odnawianie lub konserwację lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci,

- zagospodarowanie przestrzeni na cele rozwoju działalności gospodarczej,

- działania miękkie (nieinwestycyjne), które dotyczą przede wszystkim organizacji szkoleń, wydarzeń kulturalnych, a także wszelkich form aktywizacji mieszkańców, w tym aktywizacji gospodarczej i partycypacji społecznej.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty, co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Zgłaszającymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne, począwszy od mieszkańców gminy poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów.

Wszystkie zgłaszane projekty zostaną zgromadzone i ocenione pod kątem możliwości ujęcia ich w dokumencie.

Wypełnione karty można składać w następujących formach:

1. Drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola.

2. Bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego (I piętro, pokój 108) w godzinach pracy urzędu.

3. Za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@suchowola.pl

Zgłaszanie przedsięwzięć trwa od 16 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Formularz karty projektu/przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Suchowola  w pokoju 108 oraz na stronie internetowej (poniżej).

Informacje na temat składania formularza przedsięwzięć rewitalizacyjnych można uzyskać w pokoju 108 Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu.