Spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchowola

Burmistrz Suchowoli zaprasza mieszkańców Gminy, interesariuszy rewitalizacji, na spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchowola, jak też podzielenia się uwagami, opiniami w formie dyskusji i warsztatów.

   Burmistrz Suchowoli zaprasza mieszkańców Gminy, interesariuszy rewitalizacji, na spotkanie konsultacyjne w sprawie omówienia zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchowola, jak też podzielenia się uwagami, opiniami w formie dyskusji i warsztatów.  

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Spotkanie jest organizowane w związku z trwającym projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji Gminy Suchowola. Konsultacje trwają od 13 maja do 12 czerwca 2017 roku.

Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Płomyk przy ul. Kościuszki 7, 16-150 Suchowola.

Informacje na temat trwającego procesu rewitalizacji Gminy Suchowola dostępne są na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suchowola http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

Przypominamy o konkursie - https://um.suchowola.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenia/konkurs-suchowola-odnowa-w-ramach-projektu-rewitalizacja-gminy-suchowola.html