Konsultacje społeczne

Obwieszczenie Burmistrza Suchowoli z dnia 5 maja 2017 r., zawiadamiające, że w dniach od r. od 13 maja 2017 roku do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Suchowola, dn. 5 maja 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Suchowoli z dnia 5 maja 2017 roku

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Suchowoli zawiadamia, że w dniach od 13 maja 2017 roku do 12 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny będzie na stronie internetowej Gminy Suchowola w zakładce Rewitalizacja, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl oraz w pokoju nr 108 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5 w godzinach pracy Urzędu.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Suchowoli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
  drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@suchowola.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” 
  oraz drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola.
 2. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Suchowola, a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów.  Szczegółowy termin i miejsce zostaną podane co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli, Plac Kościuszki 5 w pok. 108 (I piętro) lub sekretariatu (pok. 5) w budynku Urzędu Miejskiego w Suchowoli w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie powyższym, tj. od 13 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
 6. organy władzy publicznej; 
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Burmistrz Suchowoli zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

 

Załączniki do treści