INFORMACJA Burmistrza Suchowoli o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone będą od 04.08.2017 roku do 04.09.2017 roku.

INFORMACJA
Burmistrza Suchowoli

o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 


    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2017 z dnia 04 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą od 04.08.2017 roku do 04.09.2017 roku. Treść projektu uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suchowoli w zakładce „Konsultacje”/„Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suchowoli. Uwagi i opinie odnośnie projektu należy składać na formularzu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, 16-150 Suchowola, drogą pocztową i elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl (powinny być opatrzone czytelnym podpisem osoby zgłaszającej opinię w sprawie projektu uchwały). Formularz zgłaszania opinii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Suchowoli.

BURMISTRZ SUCHOWOLI
Michał Grzegorz Matyskiel